Odpowiedzi prelegentów do pytań zadawanych podczas trwania Konferencji (w kolejności występowania)


Obowiązująca legislacja F-gazowa oraz planowane zmiany

dr inż. Agnieszka Tomaszewska / Ministerstwo Klimatu

 

 

Jeśli zakład ma 400 kg freonu 404a i jest ucieczka np 70 kg. Czy możemy uzupełnic ten układ czynnikiem zregenerowanym?

 Tak.

 

Jak do tajemnicy handlowej ma się obowiązek okazywania umowy z uprawnionym podmiotem przy zakupie urządzenia niehermetycznego?

 Nie ma związku z tajemnica handlową. Wymóg wynika z przepisów ustawowych.

 

Co jeśli szybkie usunięcie wycieku jest niemożliwe, ponieważ ma miejsce na instalacji przemysłowej, co wymagałoby zatrzymania produkcji i wielomilionowe straty?

 Zgodnie z bowiązującymi przpiesami naprawa musi nastąpić bez zbędnej zwłoki, a kwestie finansowe nie są decydujące.

 

Jak ma się zakładanie kart w Cro i przeglądów dla klimatyzacij w wagonach kolejowych ?

Obowiązekd otyczacy prowadzenia kart w CRO nie dotyczy wagonów kolejowych.

 

Czy kontrola ministerstwa środowiska może dotyczyć osób prywatnych nie prowadzących działalności, zarejestrowanych w bazie cro ale nie robiących przeglądów agregatów?

 Ministerstwo Klimatu (wczesniej Środowiska) nie wykonuje kontroli, tylko służby kontrolne tj. m.in. Inspekcja ochrony środowiska. Przedmiotowa kontrola urządzeń dotyczy podmiotów, ale też osób.

 

Czy w przypadku braku kontroli szczelności przez dłuższy czas dla jednego urządzenia, kary sumują się za każdą nie wykonaną kontrolę?

 Tak.


 

F-gazy jako czynniki chłodnicze - zakazy i ograniczenia. Co już obowiązuje, a co nas jeszcze czeka?

dr hab. inż. Janusz Kozakiewicz, prof. IChP / BOWOIK

 

 

Jak zarejestrować wewnętrzne pompy ciepła (np. FHP ECO60-AHZC-FRS)montowane w galeriach handlowych jako urządzenie klimatyzacyjne (2) czy jako pompę ciepła (3)?

Jeśli urządzenie ma w specyfikacji technicznej producenta nazwę „pompa ciepła”, to należy go rejestrować jako pompę ciepła. Jeśli ze specyfikacji technicznej producenta nie wynika, czy jest to pompa ciepła czy urządzenie klimatyzacyjne, to ważne jest spełnienie lub niespełnienie przez urządzenie definicji pompy ciepła np.:„maszyna cieplna wymuszająca przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej. Proces ten przebiega wbrew naturalnemu kierunkowi przepływu ciepła i zachodzi dzięki dostarczonej z zewnątrz energii mechanicznej (w pompach ciepła sprężarkowych) lub energii cieplnej (w pompach absorpcyjnych)”

 

Przy wymianie urządzenia C. H. zażądało montażu urządzenia nie zawierającego czynnika hfc tylko"ekologicznego"? To miała być instalacja vrv lub vrf czy je altr

Rozumiem, ze chodziło o zainstalowanie urządzenia pracującego na czynniku o niskim GWP, czyli albo węglowodorze, albo CO2 albo HFO.

 

Czy kontyngent dotyczy czynników po regeneracji?

W przypadku importu czynnikow spoza EU - naszym zdaniem – TAK, gdyż w Rozporządzeniu 517/2014 nie ma zwolnienia z kontyngentu dla czynnikow regenerowanych, ale zadaliśmy to pytanie Komisji Europejskiej i czekamy na odpowiedz. W przypadku regeneracji czynnika w UE nie jest to „pierwsze wprowadzenie do obrotu”, czyli kontyngent nie obowiązuje.

 

Czym różni się konserwacja lub serwisowanie od usuwania nieszczelności lub naprawa?

Definicje tych terminów znajdują się w Rozporządzeniu 517/2014. Podstawowa rożnica jest taka, ze dopełnianie obiegu chłodniczego czynnikiem jest ZAWSZE stosowaniem do  konserwacji lub serwisowania (w tym czynnością podlegającą zakazowi stosowania w przypadku czynników o GWP 2 500 lub większym wykorzystywanymi do dopełniania urządzeń chłodniczych o napełnieniu 40 t CO2 eq lub większym).

 

Jak wyglada proces zakupu czynnika zrecyklingowanego od firmy (operatora), która chce sprzedać odzyskany czynnik? Czy ta firma musi się rejestrować w BDS?

Nie – w BDS rejestrują się tylko ci, którzy: odzyskują, regenerują, recyklują, niszczą, a takze przywożą lub wywożą F-gazy i pozostałe F-gazy zarówno luzem jak i w produktach i urządzeniach. Kupujący czynnik do celów wymagających certyfikatu lub zaświadczenia o ukonczeniu szkolenia musi mieć certyfikat F-gazowy lub zatrudniać osobe z takim certyfikatem lub mieć zaswiadczenie o ukończeniu szkolenia, a sprzedający musi się upewnić, ze kupujący ma te dokumenty oraz prowadzic ewidencje kupujących z numerami ich certyfikatow lub zaswiadczen.


 

Nauka w sprawie zmian klimatu

dr Aleksandra Kardaś / Nauka o Klimacie

 

Skąd wiemy jakie promieniowanie słoneczne byli w 1880r, kto to badał?

Aktywność słoneczna jest skorelowana z występowaniem plam na Słońcu. Obserwacje tego zjawiska prowadzi się od siedemnastego wieku, w wieku osiemnastym usystematyzowano sposób prowadzenia i opisywania obserwacji oraz odkryto jedenastoletni cykl, w jakim zmienia się liczba plam (Schwabe i Schwabe Herrn, 1844). Pierwsze instrumentalne pomiary promieniowania słonecznego prowadzono już w osiemnastym wieku – polegały na mierzeniu temperatury powierzchni nagrzewających się od Słońca. W dziewiętnastym wieku przyrządy do pomiarów promieniowania (także podczerwonego) były dalej rozwijane. Więcej na ten temat można przeczytać między innymi w tekście Historia naukowa fizyki klimatu, część 1: ojcowie klimatologii fizycznej. Aktywność słoneczną w dawnych czasach znamy również z badań paleoklimatologicznych, patrz Paleoklimatologia: aktywność słoneczna i radioaktywne izotopy.

 

Emisja wulkanów jak się mają erupcje? Czy są wliczone do wyników?

Emisje wulkaniczne są obecnie niewielkie, w ciągu roku wszystkie wulkany świata emitują do atmosfery ponad 100 razy mniej dwutlenku węgla niż działalność człowieka. Liczba ta obejmuje emisje w czasie erupcji. Najsilniejsza erupcja w ostatnim półwieczu – wulkanu Pinatubo – wyrzuciła niecałe 50 milionów ton CO2 (Gerlach 2011). To niewiele ponad 0,1% naszych rocznych emisji ze spalania paliw kopalnych.

 

Jaki wpływ ma ciagla zmiana konta nachylenia osi ziemi cykle, które prawdopodobnie odpowiadają za epoki lodowcowej?

Zmiany w nachyleniu osi ziemskiej względem płaszczyzny orbity mają znaczenie dla klimatu w skalach czasu rzędu wielu tysiącleci, w ciągu ostatnich 200 lat nachylenie nie zmieniło się znacząco. Obecnie kierunek zmian kształtu orbity i orientacji osi ziemskiej prowadziłby nas w stronę kolejnej epoki lodowej. Więcej na ten temat w tekście Klimat: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość.

 

Jak wygląda podejście nauki do zmian klimatycznych z uwagi na zmiany temp które zachodzą na Ziemi co kilkaset lat? Czy taka teoria jest zasadna?

Każda cykliczność w klimacie Ziemi ma swoje fizyczne przyczyny a współczesna zmiana klimatu nie jest przejawem żadnego znanego naturalnego cyklu. Szczegółowo na ten temat przeczytać można w artykule Mit: To naturalny cykl wzrostu i spadku temperatur.

 

Czy jeśli bedziemy przestrzegać wszystkich przepisów, które prowadzą do redukcji emisji do powietrza gazów unikniemy w przyszłości gwałtownych zmian temp

Niestety nie, ponieważ na razie nie ma przepisów, które nakazywałyby redukcje emisji wszystkich gazów cieplarnianych do adekwatnego poziomu. Aby z dużym prawdopodobieństwem uniknąć znacznych zmian średniej temperatury już w tym stuleciu i ryzyka uruchomienia zjawisk pomnażających spowodowane przez nas ocieplenie, ludzkość powinna już w ciągu najbliższych trzydziestu lat zredukować swoje wypadkowe emisje gazów cieplarnianych do zera (patrz Ocieplenie o 1,5 stopnia - specjalny raport IPCC). Oznacza to między innymi całkowitą rezygnację z użycia paliw kopalnych w energetyce (patrz Streszczenie Specjalnego Raportu IPCC dotyczącego globalnego ocieplenia klimatu o 1,5°C cz. C), czego na przykład polskie przepisy na razie nie wymuszają. 

 

Czy to, co możemy obecnie zaobserwować na ziemii np. pożar w Australii to nasza wina tzn. wina czlwoieka, który swoimi działaniami wpływa na zmiany klimatu?

Obecnie obserwujemy zwiększenie częstości występowania lub nasilenie wielu zjawisk ekstremalnych (susz, powodzi, huraganów najwyższych kategorii itd.), co jest związane ze spowodowaną przez człowieka zmianą klimatu (patrz Europejskie Akademie Nauk: coraz więcej ekstremalnych zjawisk w Europie i Zjawiska ekstremalne - na ile odpowiada za nie zmiana klimatu? ). Jednym z tych zjawisk jest wydłużanie się sezonu pożarów i łatwiejsze ich rozprzestrzenianie (w związku z wyższymi temperaturami i suszami) w wielu częściach świata. Ocieplenie klimatu wpłynęło w szczególności na zjawiska, którym pożary w Australii zawdzięczają swój tegoroczny zasięg. Niedługo szczegółowy tekst na ten temat pojawi się w serwisie Nauka o klimacie.

 


 

Zmiany przepisów dla wytwórców i zbierających odpady

Urszula Owczarska / KATENA S.C.

 

 

Czy jeśli zdemontuje zużytą sprężarkę I rozbiorę ją na części pierwsze do ponownego wykorzystania, to traci ona status odpadu?

Nie. Po pierwsze takie prace mogą być przeprowadzone wyłącznie w zakładzie przetwarzania zużytego sprzętu w rozumieniu przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zużyta sprężarka stanowi odpad – zbieranie i „rozbieranie” sprężarki kwalifikowane jest jako zbieranie i przetwarzanie odpadów, dla których to prac wymagane jest uzyskanie zezwolenia na zbieranie i/lub zbieranie i przetwarzanie odpadów, zgodnie z przepisami o odpadach. Utrata statusu odpadu ma miejsce wyłącznie po spełnieniu łącznie wymagań określonych w art. 14 ustawy o odpadach tzn., że odpad sprężarki utraciłby status odpadu po jego naprawie oraz po potwierdzeniu wymagań technicznych, w tym zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, że taka sprężarka może być stosowana do konkretnego celu.

 

Czy odzyskane czynniki chłodnicze są odpadami? Czy mogą one być magazynowane jako czynniki, a nie odpady?

Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie nie znając szczegółowych okoliczności powstania tych czynników. Co do zasady odzyskane czynniki w związku z likwidacją instalacji/urządzenia zawsze stanowią odpady – ponieważ dla operacji likwidacji urządzenia/instalacji przewidziano w przepisach f-gazowych wyłącznie ich odzysk w celu unieszkodliwienia. Co do pozostałych przypadków, ważne jest jaki czynnik został odzyskany, czynniki, które podlegają obowiązkowi ograniczenia i/lub wycofywania na podstawie przepisów f-gazowych w mojej ocenie stanowią odpad, jeżeli utraciły wartość użytkową w danym urządzeniu/instalacji (ważny powód ich wymiany lub wytworzenia np. przy wymianie na inny czynnik). Jak wskazują orzeczenia Sądów samo subiektywne przekonanie operatora urządzenia/instalacji lub innego podmiotu o niepozbywaniu się czynnika, nie przesądza, że nie jest on odpadem, podobnie jak nie przesądza o tym wartość rynkowa czynnika. Ocena czy odzyskany czynnik nie utracił wartości użytkowej powinna być dokonywana w odniesieniu do wymagań technicznych, w tym przepisów f-gazowych – czyli tylko w przypadku posiadania dokumentów np. badań potwierdzających, że odzyskany czynnik nadal spełnia wymagania do użycia i spełnia wymagania techniczne pozwala na brak kwalifikacji takiego czynnika jako odpadu. Dla takich przypadków obowiązuje procedura określona w art. 14 ustawy o odpadach dot. utraty statusu odpadu. Stąd należy uznać, iż odzyskany czynnik, który nie został ponownie użyty np. po recyklingu stanowi odpad, który przestaje być odpadem np. po regeneracji (jeżeli jest wymagana). W mojej ocenie ciężko byłoby udokumentować spełnianie norm technicznych dla odzyskanego czynnika poddanego wyłącznie odzyskowi i recyklingowi w rozumieniu przepisów f-gazowych składowanego w butlach o różnym składzie mieszanin. Takie działanie może zostać uznane za zbieranie i magazynowanie odpadów podlegających pod obowiązek uzyskania wymaganych decyzji w tym zakresie.

 

Czy serwisując i odbierając zużyty olej freon muszę posiadać zezwolenie na odbiór odpadów?

Co do zasady tak, w przypadku zbierania tych odpadów poza miejscem ich wytworzenia tj. ich przywożenia z miejsca wykonywania usługi do miejsca ich zbierania/gromadzenia. Zgodnie z 45 ust. 1 pkt 10 ustawy o odpadach z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów zwolniony jest wyłącznie „wytwórca odpadów, który wytwarzane przez siebie odpady zbiera w miejscu ich wytworzenia”. Stąd, jeżeli odpady są zbierane poza miejscem wytworzenie podlegają pod obowiązek uzyskania decyzji na zbieranie. Obecnie brak jest jednej wykładni tego przepisu, większość organów przychyla się do powyższego stanowiska o obowiązku posiadania decyzji na zbieranie. Uwagę zwraca także definicja zbierania odpadów zawarta w art. 3 pkt 34 ustawy o odpadach, zgodnie z którą zbieranie należy rozumieć jako „gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania […]”. W świetle powyższego nie wiadomo, czy zbieranie odpadów przed ich transportem do miejsc zbierania (nie przetwarzania) spełnia nadal przesłanki uznania takiej działalności jako prowadzenie zbierania odpadów? Co w przypadku przekazywania odpadów specjalistycznej firmie zewnętrznej, która posiada zarówno decyzję na zbieranie jak i przetwarzanie odpadów. Brak jest w tej kwestii jednoznacznego stanowiska organów ochrony środowiska oraz orzecznictwa sądowego odnoszącego się do definicji zbierania odpadów.

 

Czy do własnego transportu odpadu f-gazu w ilości np 20 kg jest wymagane zezwolenie na transport odpadów?

Od dnia 24 stycznia 2018 r. tj. dnia utworzenia Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (skrót: BDO) nie są wymagane zezwolenia na transport odpadów. Zezwolenia te zostały zastąpione wpisem do BDO w przypadku transportu odpadów w wyłączeniem transportujących wytworzone przez siebie odpady. Transport wytworzonych przez siebie odpadów nie wymaga zezwolenia oraz wpisu w tym zakresie w bazie BDO. Ilość i rodzaj odpadu nie mają w tym kontekście znaczenia.

Ważne – zwolnienie z dokonania wpisu do Bazy BDO nie zwalnia z obowiązków dot. transportu odpadów zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz.U.2016.1742 z dnia 2016.10.21).

 

Czy w pomieszczeniu zamkniętym w którym przechowuje się f-gaz przed transportem do Prozonu trzeba zainstalować system wizyjny?

 Jeżeli f-gaz stanowi odpad, który jest zbierany to tak. Wymogi dotyczące systemu wizyjnego dotyczą prowadzenia działalności w zakresie zbierania i/lub przetwarzania odpadów.

 

Czy firma serwisowa musi niezwłocznie przetransportować odpad do PROZON czy może być np. kilkudniowa zwłoka ( serwisanci bardzo często wyjeżdżają na kilka akcji serwisowych i wracają np. na koniec tygodnia).
Czy odpad może jeździć na aucie serwisowym, jeśli tak to ile? Co mówią o tym przepisy?

Przepisy ochrony środowiska oraz dotyczące odpadów nie odnoszą się wprost do opisanej sytuacji. Szczegółowe wymagania dla transportu odpadów określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz.U.2016.1742 z dnia 2016.10.21). Według mojej oceny przepisy tego rozporządzenia, nie wykluczają opisanej sytuacji, należy wypełniać w szczególności obowiązek zawarty w § 8 tego rozporządzenia dotyczący posiadania dokumentu potwierdzającego rodzaj transportowanych odpadów oraz wypełniać wymagania dot. ewidencji odpadów poprzez Bazę BDO.

Zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o odpadach dokumenty ewidencji odpadów powinny zawierać w szczególności zarówno imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów, w tym wykonującego usługę transportu odpadów […], ponadto, dokumenty ewidencji odpadów powinny zawierać również adres miejsca pochodzenia odpadów oraz adres miejsca przeznaczenia odpadów. Kartę przekazania odpadów (KPO) sporządza także posiadacz odpadów (pierwotny wytwórca odpadów – firma serwisująca), który przekazuje odpady do prowadzonych przez siebie miejsc zbierania odpadów lub miejsc przetwarzania odpadów. Obowiązek ten wynika z treści art. 69 ust. 1 ustawy o odpadach, mianowicie: KPO sporządza […]:

  • posiadacz odpadów, który przekazuje odpady do następnego posiadacza odpadów albo do prowadzonych przez siebie miejsc zbierania odpadów lub miejsc przetwarzania odpadów, przed rozpoczęciem ich transportu,
  • kierujący środkiem transportu, którym są transportowane odpady, jest obowiązany posiadać w trakcie transportu potwierdzenie wygenerowane z Bazy BDO, umożliwiające weryfikację informacji zawartych w KPO ze stanem rzeczywistym.
  • transportujący odpady potwierdza transport odpadów w Bazie BDO niezwłocznie po zakończeniu transportu.

Dopuszcza się niesporządzanie KPO, jeżeli jeden z posiadaczy odpadów nie jest objęty obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów.


 

 CO2, propan – nie zawsze…czyli agregaty chłodnicze do pętli wodnej, jako nowoczesna alternatywa chłodnictwa w supermarketach

 

 Maciej Bernacki / Schiessl

 

Jaki jest poziom hałasu wewnątrz sklepu od urządzeń (agregatu zamontowanego na meblu)?

urządzenia water loop SHS produkowane przez Schiessl bazują na sprawdzonym koncepcie HEOS marki Carel, gdzie efektywna i cicha sprężarka rotacyjna z silnikiem BLDC sprzężona jest z dedykowanym sterownikiem. Układ taki w połączeniu z solidną obudową posiadającą dodatkowo skuteczne wytłumienie sprawia, że poziom głośności zredukowano do minimum. Z naszych doświadczeń ( blisko 20 pracujących systemów sklepowych) wynika, iż przy prawidłowej konfiguracji urządzeń bardziej zauważalny jest hałas związany z pracą wentylatorów parowników w meblach chłodniczych i tło od sklepu niż ten wynikający z pracy agregatów SHS.


 

Trendy stosowania alternatywnych czynników chłodniczych

dr inż. Piotr Kopeć, dr inż. Tomasz Łokietek / Akademia Czynników Alternatywnych PROZON

 

Czy przejście na czynniki palne nie będzie stanowiło niebezpieczeństwa dla zwykłych użytkowników i ludzi niewyszkolonych przebywających przy urządzeniach?

Urządzenia chłodnicze napełnione palnymi czynnikami z grupy A2L oraz A3 nie stanowią zagrożenia dla zwykłych użytkowników przy użytkowaniu zgodnym z instrukcją obsługi. Urządzenia powinny być tak zaprojektowane przez producentów aby zminimalizować ryzyko wystąpienia jakichkolwiek zagrożeń. Ilość czynnika w układzie chłodniczym jest ograniczona przepisami prawnymi oraz normami tak aby w razie rozszczelnienia nie powstała mieszanina palna lub wybuchowa. Obecnie większość domowych lodówek napełnionych jest czynnikiem palnym.


 

R290 w praktyce. Instalacja chłodzenia pośredniego z innowacyjnym chłodziwem

Dariusz Galicki / PPH Cool

 

Czy jest wymagane wykonywanie analizy ryzyka w miejscu posadowienia i montażu agregatu?

Wykonanie analizy ryzyka – zdarza się rzadko , że niektórzy klienci żądają wykonania takiej analizy w przypadkach nietypowego miejsca posadowienia ( np. sąsiedztwo  innych instalacji ) . Posiłkujemy się wtedy również opinią specjalisty ds. zabezpieczenia przeciwpożarowego z listy uprawnionych zamieszczonej przez komendę gł. straży pożarnej

 

Czy w ogóle nie wytwarzacie chillerów podlegających pod Atex czy robicie je na indywidualne zamówienia?

Nie wytwarzamy  chillerów podlegających pod Atex

 

Jak jest z korozyjnością układów na bazie mrówczanu?

Solanki na bazie mrówczanu potasu nie są korozyjne w stosunku do większości metali oraz tworzyw sztucznych ( polietylen, polipropylen, EPDM, PTFE)

Zdecydowanie należy unikać  natomiast elementów ocynkowanych i zawierających cynę – w tym lutów .

W związku z tym wymienniki  do instalacji z mrówczanem potasu powinny być lutowane lutem twardym ( srebrowym).

Należy też zwrócić uwagę na kompatybilność materiałowa armatury ( np. manometrów)

Silikon  i  substancje silikonowe również nie są odporne na działanie tej solanki .

Należy przestrzegać  zakresu stosowania  solanki ( zalecany zakres -50C do+ 20 C ,  zdecydowanie nie przekraczać + 50 C ) oraz nie rozcieńczać gotowych roztworów wodą ( fabrycznie przygotowane roztwory zawierają odpowiednie dodatki uszlachetniające)

 

Czy nie ma problemów z korozją w przypadku stosowania tej solanki?

j.w.


 

Audyt przedsiębiorstwa posiadającego certyfikat F-gazowy

Krzysztof Rudziewicz / UDT

 

Czy posiadając certyfikat dla personelu kat. 1 można serwisować klimatyzację w niektórych pojazdach silnikowych?

Nie. Zaświadczenie o odbytym szkoleniu, obejmuje swoim zakresem tylko grupę niektórych pojazdów silnikowych. Certyfikat dla personelu, nie upoważnia do wykonywania czynności na tej grupie urządzeń.

 

Kto jest odpowiedzialny za poprawne sporządzenie protokołu z czynności w zakresie fgazów firma serwisująca czy właściciel urządzenia?

Zgodnie z pkt.I załącznika nr 4 do rozporządzenia w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego, procedur oraz systemu dokumentowania czynności przy prowadzeniu działalności, polegającej na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji urządzeń, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, system dokumentowania (protokół) czynności wykonanych przez certyfikowany personel jest prowadzony i uzupełniany przez przedsiębiorcę, który za niego odpowiada.

 

Czy posiadając certyfikat dla personelu np. Kategorii 1 można wykonywać kontrolę szczelności, serwisowanie itd. Czy trzeba zdać dodatkowe egzaminy?

Dodatkowy egzamin rozszerza zakres certyfikatu o możliwość wykonywania czynności na agregatach samochodów ciężarowych chłodni i przyczep chłodni. Należy zweryfikować zakres swojego certyfikatu, który to ma na odwrocie opisany zakres czynności oraz urządzenia do jakich może zostać zastosowany.

 

Jakie branże zajmujące się fgazami nie maja obowiązku posiadania certyfikatu przedsiębiorcy? Konkretniej czy elektroenergetyczne musi takowy posiadać?

Prościej określić kogo obowiązuje, tak wiec zgodnie z art. 29  ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność polegającą na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie oraz likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających fluorowane gazy cieplarniane obowiązani są posiadać certyfikat dla przedsiębiorców, wskazany odpowiednio w rozporządzeniu (UE) nr 2015/2067 albo w rozporządzeniu (WE) nr 304/2008.

Jeżeli zatem elektroenerczetyczna branża działa np. przy stacjonarnych rozdzielnicach elektrycznych, to nie ma obowiązku posiadania certyfikatu dla przedsiębiorców.


 

Warsztaty CRO, funkcjonowanie w związku z zakazami od 01.01.2020

mgr inż. Patrycja Goworek / BOWOIK

 

Czy posiadając certyfikat dla personelu np. Kategoi 1 można wykonywać kontrolę szczelności, serwisowanie itd. Czy trzeba zdać dodatkowe egzaminy?

Można. Nie trzeba zdawać dodatkowych egzaminów.

 

Czy firma moze zglosic swoich serwisantow przez osobe kontaktowa systemu sprawozdan? Nie musi tego wykonac indywidualnie serwisant?

Pytanie niezrozumiałe. Wymaga wyjaśnienia bezpośrednio z pytającym.

 

Raporty z CRO są generowane po urządzeniach, miastach czy województwach?

Raporty generowane przez administratora konta w CRO mogą zawierać dane o urządzeniach i województwach eksploatacji urządzeń.

 

Czy została wymierzona kara za rozbieżności z raportów w CRO i sprawozdań w BDS? Jeśli tak, to jak duża była?

IChP nie ma funkcji kontrolnych – pytanie prosimy skierować do WIOŚ.

 

Czy w przypadku odzysku i ponownego napełnienia tym czynnikiem w czasie serwisu w sprawozdaniu wpisujemy jako recykling czy nie uwzględniamy?

Jeśli odzyskany czynnik został poddany recyklingowi, to należy tę ilość podać w p. 6 w rubrykach „odzysk” i „recykling”

 

Czy czynnik z odzyskany jest zawsze odpadem?

Z definicji „odpadu” wynika, ze odpadem będzie czynnik, którego wytwórca odpadu (serwisant) zamierza się pozbyć.

 

Czy mozemy oddac go do regeneracji i ponownie uzupelnić uklad?

TAK

 

Czy karty urzadzen w cro sa dostosowane do wyjątków dotyczacych przeznaczenia dla chłodzenia -55C?

Zakładanie Karty Urządzenia nie ma nic wspólnego z zakazem stosowania. Oczywiście Kartę dla takiego urządzenia można założyć niezależnie od temperatury do której schładzany jest produkt.

 

Czy to że mamy nie wybierać rodzaju pierwotnego tyczy się tylko czynnika R404 czy wszystkich?

Od 1 stycznia 2020 nie można stosować czynnika pierwotnego, który miałby GWP 2 500 lub większe i byłby stosowany do dopełniania urządzeń chłodniczych o napełnieniu 40 ton CO2 eq lub większym.

 

Do jakiej kategorii zaliczyć przegląd i konserwację urządzenia połączoną z kontrolą szczelności?

W przepisach F-gazowych nie ma czynności „przegląd”. Jest czynność „konserwacja lub serwisowanie” i odrębna czynność „kontrola szczelności”. Kontrolę szczelności należy wpisać do Karty Urządzenia jako odrębną czynność.

 

Czy czynność odzysku i konserwacji i monitorowania można wpisać jako dwa osobne wpisy? Nie jest to błędem?

Nie ma czynności „monitorowanie” – może chodzi tu o kontrole szczelności? Jeśli tak, to odzysk i konserwację można wpisać łącznie, a kontrolę szczelności jako odrębną czynność.

Sugestia: naprawa nieszczelności, wpisując dodany czynnik, przydałoby się miejsce na wpisanie od razu miejsca nieszczelności. Można wtedy odtworzyć historie urządzenia

Przyczynę nieszczelności należy podać przy dokonywaniu wpisu o kontroli szczelności z wynikiem „nieszczelne”. Pozostałe informacje, które chcielibyście Państwo dodać  można podać w rubryce „dodatkowe informacje”

 

Proszę o wyjaśnienie powodów zamknięcia karty, tych trzech sugerowanych. Są niejasne. W praktyce inne częściej występują.

Naszym zdaniem wszystkie powody są jasne. Prosimy Autora pytania o kontakt i podanie jakie przyczyny zamknięcia Karty częściej występują w praktyce.